ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja inwestycji

- wykonanie robót budowlanych wg przedstawionego projektu architektonicznego

 

Specyfikacja warunków zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, termin ich składania, informacje o wykluczeniach, informacje o unieważnieniu postępowania, informacje o akceptowalnych formach składania ofert, informacje o terminie realizacji zamówienia, przyczyny odrzucenia ofert, skutki złożenia ofert po terminie, dodatkowe wymagania oraz inne istotne elementy jakie musi spełniać przedkładana przez potencjalnego dostawcę oferta, znajdują się w załączonym do niniejszego zapytania dokumencie "Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe".

Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania: "Załącznik nr 2. Formularz oferty".

Łącznie z ofertą, należy złożyć podpisany dokument, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania: "Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań"

Projekt architektoniczny inwestycji, który jest przedmiotem zapytania ofertowego: "Załącznik nr 4. Projekt"

Oferty należy składać zgodnie z formułą opisaną w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, na adres korespondencyjny Zamawiającego:

 

COOTEK Jolanta Mieszkowska

87-890 Lubraniec

Lubraniec Parcele 59

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiającej: COOTEK Jolanta Mieszkowska

Data zamieszczenia: 01.06.2023r.

Data składania ofert: 09.06.2023r.

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: włocławski

Gmina: Lubraniec

Miejscowość: Lubraniec Parcele

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2. Formularz oferty

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4. Projekt

Załącznik nr 5. Protokół